Hoppa till sidans innehåll

Registerförteckning


Registerförteckning

Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

 

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

Föreningens kontaktuppgifter

Gotlands Lantliga Ryttarförening

Box 12

623 14 Klintehamn

 

 

Föreningsadministration

Ändamål med behandling

Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare

Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.  

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid

Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

 

 

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), föreningen.  

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ansökan om bidrag och statligt stöd för

idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOKstöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter

       Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare

Föreningens hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

 

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Lagringstid

Personuppgifter registreras inför varje ansökningsperiod som sker två gånger per år.

Därefter ansvarar RF för gallring av

personuppgifterna inom LOK-stödsapplikationen när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. RF genomför ändamålsbedömning årligen.

Om er förening söker övriga bidrag utöver LOK-stödet, fyll i nedanstående tabell med aktuella uppgifter.

 

Övriga bidrag

Ev. gemensamt personuppgiftsansvarig

  

Ev. dataskyddsombud

 

Ändamål med behandling

 

Kategorier av personuppgifter

 

Mottagare

 

Tredjelandsöverföring m.m.

 

Lagringstid

 

 

 

Statistik och uppföljning

Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, SISU, föreningen. 

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ex. sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter

Kön, postnummer, ålder, Idrottskoppling.

Mottagare

 SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid

En bedömning ska göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning.

Föreningen ansvarar för gallring av

personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. 

 

 

Utbildning

Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SISU, SF, föreningen.  

 

Utbildning

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Administrering av utbildningar arrangerade av föreningen. En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer kön,

kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.

Mottagare

Som utångspunkt skickas uppgifterna inte till externa mottagare. 

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid

RF och SISU är ansvariga för gallring av

personuppgifter i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling

av personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår.  

 

 

Licenshantering

Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, föreningen.  

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Administrering av tävlingslicenser.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter,

telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare

Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m.

Tredjelandsöverföring kan ske vid

tävlingsarrangemang i tredje land. SF och/eller föreningen ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till individen.

Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

 

 

 

Tävlingsadminstration

Gemensamt

personuppgiftsansvarig

SF, föreningen.  

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling och resultatrapportering.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter,

telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare

Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang. 

Tredjelandsöverföring m.m.

Tredjelandsöverföring kan ske vid

tävlingsarrangemang i tredje land. Föreningen och/eller SF ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår. 

Säkerhetsåtgärder

Föreningen och/eller SF är ansvarig för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas vid

tävlingsarrangemang. Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

 

 

 

Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling

Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat, föreningsaktiviteter.

Mottagare

Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid

Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om

 

Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

 

ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

 

 

 

Behandling av personuppgifter i e-post

Ändamål med behandling

Föreningen kan komma att behandla

personuppgifter i e-post för föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, deltagande i föreningens tränings- eller tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av föreningen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling, tävlingsresultat.

Mottagare

Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev.

personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.

Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella

tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid

Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt.

Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem. Därefter ska epostmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

 

 

Fyll i ytterligare tabeller om er förening behandlar andra personuppgifter.

 

Rubrik

Ev. gemensamt personuppgiftsansvarig

  

Ev. dataskyddsombud

 

Ändamål med behandling

 

Kategorier av personuppgifter

 

Mottagare

 

Tredjelandsöverföring m.m.

 

Lagringstid

 

 

 

Säkerhetsåtgärder

Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens tekniska möjligheter, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i integritetspolicyn, åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter, instruktioner för behandling av ostrukturerat material och instruktioner av upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Alla policys, planer och instruktioner är en sammantagen redogörelse för hur föreningen arbetar både tekniskt och organisatoriskt med dataskydd.

Tekniska säkerhetsåtgärder i system

RF ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever kraven i dataskyddsförordningen. RF arbetar aktivt med att utveckla IdrottOnline. Exempelvis har IdrottOnline nya tekniska funktioner för att tillgodose individens rättigheter, exempelvis kan individen:

  • generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline
  • exportera sina uppgifter (dataportabilitet)
  • begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister
  • se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem. 
  • läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)
  • uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

Vid användning av andra externa system är föreningen ansvarig för att behandlingen av personuppgifter efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträden

Om föreningen är personuppgiftsbiträde ska föreningen upprätta ett register över den behandling som föreningen utför för den personuppgiftsansvariges räkning.

Följande uppgifter ska finnas med i registret:

 

  • Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter (dvs föreningens) och till den personuppgiftsansvariga samt eventuellt dataskyddsombud
  • Kategorier av behandling som utförts för varje personuppgiftsansvarigs räkning
  • Eventuella tredjelandsöverföring
  • Säkerhetsåtgärder
Uppdaterad: 23 JUN 2018 15:25 Skribent: Monica Larsson
E-post: Adressen Gömd

 

Vi kan alla hjälpas åt att hålla hemsidan uppdaterad! Maila gärna vår webmaster  om du vill att något ska uppmärksammas här, ex en egen text eller bild.

 

GLR samarbetar med:

 

 

 


Länkar


Stöd föreningslivet. Spela
oddset på superligan.
Prova även keno.

Postadress:
Gotlands Lantliga Ryttarförening - Ridsport
Box 12
62314 Klintehamn

Kontakt:
Tel: 0704922886
E-post: gotlandslantligarf@g...

Se all info